Michal Kudrna              
L SEZNA, KLUB Z B G A K K N
2 3. ronk JARO 2016
Night Riders
7 9 7 2 0 0 0
                 
  CELKEM - 1. LIGA Z B G A K K N
  0 sezn 0 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - NI LIGY Z B G A K K N
  1 sezna 7 9 7 2 0 0 0