Vasyl Zheliznyak              
L SEZNA, KLUB Z B G A K K N
2 4. ronk PODZIM 2016
FC Nekopnem si
5 1 0 1 0 0 0
                 
  CELKEM - 1. LIGA Z B G A K K N
  0 sezn 0 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - NI LIGY Z B G A K K N
  1 sezna 5 1 0 1 0 0 0