Ji Nmec              
L SEZNA, KLUB Z B G A K K N
1 1. ronk JARO 2015
Night Riders
7 2 1 1 0 0 0
2 2. ronk PODZIM 2015
Night Riders
1 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - 1. LIGA Z B G A K K N
  1 sezna 7 2 1 1 0 0 0
                 
  CELKEM - NI LIGY Z B G A K K N
  1 sezna 1 0 0 0 0 0 0