Pavel Schneider              
L SEZNA, KLUB Z B G A K K N
2 11. ronk PODZIM 2020
FC Rmpijeem
2 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - 1. LIGA Z B G A K K N
  0 sezn 0 0 0 0 0 0 0
                 
  CELKEM - NI LIGY Z B G A K K N
  1 sezna 2 0 0 0 0 0 0